KVALITET/MILJÖ

KVALITETSPOLICY

PMC Cylinders skall alltid leverera bästa lösningen för våra kunders behov, i alla led från design till färdig produkt.

Följande fokusområden gäller för ständiga förbättringar och ökad kundnytta:

Solution provider
Vi skall identifiera kundens krav och behov för att erbjuda den bästa helhetslösningen

Samarbete
Genom samarbete inom Dacke Industri kan vi tillhandahålla ett starkt och bredare kunderbjudande

Följa med kunden
Vi skall agera internationellt och följa med kunden på nya marknader

Säkra leveranser
Alla leveranser skall ske i rätt tid, med rätt kvalitet och rätt kvantitet

Kompetens
Vi skall genom ständig kompetensutveckling ligga i framkant inom våra kärnkompetenser

Se våra kvalitetsdokument under Dokument.
  • Samtliga våra verksamheter skall ha mätbara mål för sitt kvalitetsarbete och sin leveransprecision, samt sträva efter ständig förbättring.
  • Samtliga våra verksamheter skall ha tydliga dokumenterade processer för sin verksamhet och ständigt sträva efter förbättrade och mer effektiva processer.
  • Genom information och utbildning verkar vi för att en hög kvalitetsmedvetenhet finns hos samtliga medarbetare.
  • Ansvaret finns i linjeorganisationen och alla bolag formulerar och följer upp sina egna kvalitetsmål utifrån den egna verksamhetens behov och inriktning samt utifrån koncernens policy

OMFATTNING

PMC Cylinders AB kvalitets- och miljöledningssystem omfattar verksamheten på Bäckaskog 12, Bäckaskog 23 och Yggen 1 i Vaggeryd. Kvalitets- och miljöledningssystemet omfattar även PMC Cylinders produkter och tjänster samt de krav som PMC Cylinders ställer på sina leverantörer och hanterar såväl externa som interna miljöfrågor, våra bindande krav samt intressenters väsentliga krav.

MILJÖPOLICY

Inom Dacke Industri skall frågor om miljön ingå som en integrerad del i vår verksamhet. I det dagliga arbetet värnar vi om god hälsa, ständiga förbättringar av vårt miljöarbete, minimera miljöpåverkan från verksamheten samt hushålla med resurser.

Detta innebär att:

  • Vi genom information och utbildning skall verka för att ansvarkänsla för miljön finns hos samtliga medarbetare.
  • Vi bedriver vårt miljöarbete efter en hög målsättning, där de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på oss utgör minimikrav.
  • Vi beaktar miljöfrågor vid utveckling av nya produkter, systemlösningar och tillverkningsmetoder.
  • Vi verkar för att miljöpåverkan i samband med våra transporter och resor minimeras.
  • Vi visar stor öppenhet i miljöfrågor mot våra intressenter.
  • Ansvaret finns i linjeorganisationen och alla bolag formulerar sina egna miljömål utifrån den egna verksamhetens behov och inriktning samt utifrån koncernens policy.
Se våra miljödokument under Dokument.

PMC CYLINDERS AB
Frideborgsvägen 21
567 30 Vaggeryd
Tel: +46 393 365 00